Paketförmedlande nätverk

Packet switching network, dvs. [[paketförmedlande nätverk]] där data paketeras och adresseras mellan olika fysiska och logiska nivåer och komponenter i en datorbaserad kommunikationssituation.

Ett paket blir som en del av ett meddelande som adresseras och sänds separat på internet (även i digital mobiltelefoni och i andra datanät). Varje chattmeddelande, e-brev eller annat meddelande delas upp i ett antal sådana paket. De hanteras oberoende av varandra på nätet och kan därför ta olika vägar till mottagaren. Ett program hos mottagaren sätter ihop paketen i rätt ordning och kontrollerar att alla har kommit fram (om inte kan programmet begära omsändning). Ett paket består av nyttolast (payload, som meddelandetext, foton, ljudfiler) och pålägg (overhead), till exempel adressinformation.

 

I ett paketförmedlat nätverk kan varje enskilt packet ta helt olika vägar genom nätverket, till skilnad från [[Frame Relay]] där ”paketen” finns i en ram och alla tar samma väg genom näten.

Nätverkskomponenter

Nätverkskomponenter i de delar som utgör ett [[datornätverk]], till exempel klienter, servrar, skrivare, nätverkskort, omkopplare, nätslussar, kringutrustning och kablage.

Ett datonätverk kan beskrivas som två eller flera [[datorer]] eller enheter som anslutits till varandra med hjälp av kablar eller trådlös [[kommunikationsteknik]]. När de är anslutna till varandra i ett nätverk blir det möjligt för datorerna och enheterna att dela information, filer och resurser (till exempel en [[Internet]]-anslutning). En annan vanlig benämning på enhet är nod. Är en komponent adresserbar i nätverket så kallas den ofta för en nod.

Man skulle kunna säga att ett nätverk byggs upp av noder som i sin tur är olika nätverkskomponenter.

[[Dator]]

[[Server]]

[[Klientdator]]

[[Arbetsstation]]

 

[[Skrivare]]

 

 

[[Nätverkskort]] (NIC)

Ett nätverkskort är ett I/O kretskort som installeras i någon av datorns lediga bussplatser men det kan också vara inbyggt i datorns moderkort. Kortet är sedan anslutet till nätverk via en kabelkoppling till kortets uttag (port). Varje kort har inprogrammerat i sig en unik adress, en så kallad MAC (Media Access Control adress), som används för att ge varje dator en unik identitet.

Nätverkskortet uppgift är att sköta datatransporten mellan nätkabeln och datorn. I denna uppgift ingår till exempel:

    Att elektriskt och logiskt anpassar signalen från nätkortet till datorns buss och tvärt om.
    Att konvertera data mellan nätkabelns seriella format och datorns interna parallellt format.
    Att bit för bit packa dataramarna till nätet och packa upp de ramar (frames) som kommer in.
    Att logiskt och fysiskt hantera arbetsplatsens access till nätet.

Nätverkskortet måste innehålla någon form av ”databuffert” d v s ett lagringsutrymme där data kan förvaras under en kortare period.

Bufferten behövs vid omvandling av data mellan den seriella- och parallella formen, för att hantera eventuella kösituationer och vid upp- och nedpackning av datapaket. Det händer även att data sänds i en ordning men ska skickas i en annan.

Det finns tre potentiella ”flaskhalsar” på ett nätverkskort:

    Passagen mellan nätkortet och kabeln
    Passagen mellan nätkortet och datorn
    Datahantering internt på nätkortet

Datatransporten mellan nätkabeln och nätkortet är helt underordnad den accessmetod som används på nätverket.

 

[[Hubb]]

 

[[Switch]] (Omkopplare)

 

[[Router]] (Nätsluss)

 

[[Brandvägg]]

 

[[Kringutrustning]]

 

 

[[Accesspunkt]]

 

 

[[Kablage]]