Fysiskt Skikt 1

Skikt 1 Fysiskt hårdvara råbitars flödet

Funktion

det fysiska skiktet tillhandahåller det mekaniska och elektriska gränssnitt för hur en dator ska anslutas till ett fysiskt medium så att den kan överföra bitorienterade data. På svenska betyder det att lagret definerar nätets struktur, mekaniska och elektriska kontakter samt topologi och hastighet.

  • Transproterar rådataflödet  över kabeln
  • Definierar kablage , Nätverkskort
  • Definierar kabelanslutning till nätverkskort ” BNC RJ AUI ”
  • Definierar tekniken att sända bitströmmen till kabeln

Protokoll

IEEE 802, IEEE 802.2, ISO 2110, ISDN

Nätverks komponenter

Repeater, Multiplexer, Hubs, TDR, Oscilloscope, Amplifier

Datalänk Skikt 2

Skikt 2 Datalänk data frames till bits

Funktion

datalänkskiktet delar upp informationen i ramar (frames) så att de kan skickas som elektroniska signaler av det fysiska lagret. Det innehåller även feldetektering och felkorrigering. Länkskiktet delas in i två delskikt: MAC (Media Access Layer) som ser till att flera noder samtidigt kan dela på nätet och LLC (Logical Link Control) som startar och uppehåller länken mellan de noder som kommunicerar. Standarder är IEEE 802.3, 802.4 samt 802.5.

  • Gör om paketen till ettor och nollor 110101100111011011010
  • Hanterar dataframes mellan Nätverkslagret och det Fysiska lagret
  • Den mottagande änden packar av datat från det fysiska lagret gör om det till dataframes för leverans till Nätverkslagret
  • Ansvarar för felfri överföring av frames till andra datorer via det fysiska lagret
  • Detta lager definierar metoderna som används för att skicka och ta emot datat till nätverket
  • Det innehåller kablage samt de devices som används för att koppla in NIC till nätverkssladden , signalerna som är inblandade i sända/mottaga data och möjligheten att upptäcka singlafel på nätverksets media

Protokoll 1

Logical Link Control fel kontroll flödes kontroll
802.1 OSI Model
802.2 Logical Link Control

Nätverks komponenter

Brygga, LAN Switch, ISDN Router

Protokoll 2

Media Access Control komunicerar med NIC kontroll av mediaansluting
802.3 CSMA/CD (Ethernet)
802.4 Token Bus (ARCnet)
802.5 Token Ring
802.12 Demand Priority

Nätverks komponenter 

Intelligenta Hubbar, NIC, Avancerade Kabel Testare

 

 

Nätverkskomponenter

Nätverkskomponenter i de delar som utgör ett [[datornätverk]], till exempel klienter, servrar, skrivare, nätverkskort, omkopplare, nätslussar, kringutrustning och kablage.

Ett datonätverk kan beskrivas som två eller flera [[datorer]] eller enheter som anslutits till varandra med hjälp av kablar eller trådlös [[kommunikationsteknik]]. När de är anslutna till varandra i ett nätverk blir det möjligt för datorerna och enheterna att dela information, filer och resurser (till exempel en [[Internet]]-anslutning). En annan vanlig benämning på enhet är nod. Är en komponent adresserbar i nätverket så kallas den ofta för en nod.

Man skulle kunna säga att ett nätverk byggs upp av noder som i sin tur är olika nätverkskomponenter.

[[Dator]]

[[Server]]

[[Klientdator]]

[[Arbetsstation]]

 

[[Skrivare]]

 

 

[[Nätverkskort]] (NIC)

Ett nätverkskort är ett I/O kretskort som installeras i någon av datorns lediga bussplatser men det kan också vara inbyggt i datorns moderkort. Kortet är sedan anslutet till nätverk via en kabelkoppling till kortets uttag (port). Varje kort har inprogrammerat i sig en unik adress, en så kallad MAC (Media Access Control adress), som används för att ge varje dator en unik identitet.

Nätverkskortet uppgift är att sköta datatransporten mellan nätkabeln och datorn. I denna uppgift ingår till exempel:

    Att elektriskt och logiskt anpassar signalen från nätkortet till datorns buss och tvärt om.
    Att konvertera data mellan nätkabelns seriella format och datorns interna parallellt format.
    Att bit för bit packa dataramarna till nätet och packa upp de ramar (frames) som kommer in.
    Att logiskt och fysiskt hantera arbetsplatsens access till nätet.

Nätverkskortet måste innehålla någon form av ”databuffert” d v s ett lagringsutrymme där data kan förvaras under en kortare period.

Bufferten behövs vid omvandling av data mellan den seriella- och parallella formen, för att hantera eventuella kösituationer och vid upp- och nedpackning av datapaket. Det händer även att data sänds i en ordning men ska skickas i en annan.

Det finns tre potentiella ”flaskhalsar” på ett nätverkskort:

    Passagen mellan nätkortet och kabeln
    Passagen mellan nätkortet och datorn
    Datahantering internt på nätkortet

Datatransporten mellan nätkabeln och nätkortet är helt underordnad den accessmetod som används på nätverket.

 

[[Hubb]]

 

[[Switch]] (Omkopplare)

 

[[Router]] (Nätsluss)

 

[[Brandvägg]]

 

[[Kringutrustning]]

 

 

[[Accesspunkt]]

 

 

[[Kablage]]