Nätverkstopologier

Nätverkstopologier, dvs. på vilket sätt olika noder i nätverk är kopplade till varandra.

Man kan säga att nätverkstopologi är det sätt som ett nätverk är uppbyggt på, hur ledningarna är dragna men också hur signalen går genom nätet. Man talar om den fysiska och den logiska topologin.

Med den fysiska topologin menar man hur kabelns är dragen mellan arbetsstationer och servrar, och med den logiska topologin menar man hur signalerna går genom nätet. Generellt sett så finns det tre olika typer av topologier busstopologi, stjärntopologi och ringnätstopologi. Vilken typ av nät man skall ha har att göra med hur många användare man har, vad nätverket skall användas till, hur mycket pengar man har och om man senare vill ansluta flera noder.

Busstopologin

I ett bussnät så ansluts alla datorer till en och samma kabel. I ändarna på kabeln sitter s.k. terminatorer på 50 ohm. För att ansluta nätverkskabeln till en dator så används en T-koppling eller en avtappningskabel. I ett bussnät så går en signal mellan ändstationerna, den s.k. bussen. Bussen tar med sig meddelanden och när den åker förbi en station, dvs. en arbetsstation, så kollar den om det meddelandet har samma adress som arbetsstationen eller om arbetsstationen vill skicka ett meddelande. Har den inte det så åker den vidare till nästa arbetsstation. Kablaget utgörs oftast av koaxialkael, t.ex. RG 58 (tunn ethernet kabel) eller Gul Ethernet (tjock ethernet kabel). När det gäller RG 58 är det maximala avståndet mellan två enheter 185 meter och 30 användare, och 500 meter med Gul Ethernet. Avstånden kan förlängas med repeaters (dock max 4 st. mellan två enheter). Om en arbetsstation går sönder så gör inte det så mycket, för det påverkar inte nätet i övrigt. Men något som är värre är om det blir kabelbrott, eftersom det slår ut hela nätet. Det är även lätt att bygga upp själva nätverket, och det är lätt att ansluta flera arbetsstationer.

Stjärnnätstopologi

I ett stjärnnät är den centrala punkten hubben. Alla arbetsstationer ansluts till en sådan, som i sin tur, på ett eller annat sätt, är ansluten till servern. Hubbens uppgift är att dela upp signalen från servern till flera användare. Hubben i sig kan vara aktiv, dvs förstärka signalen, eller passiv. Den kabel som används är oftast TP-kabel (Twisted Pair) och kontaktdonet kallas för RJ 45. Det är väldigt lätt att ansluta nya arbetsstationer, det är bara att koppla in dom på hubben. Det är billigt, lättinstallerat och den lokala prestandan är god.Men en svag punkt är hubben. Går den sönder eller anslutningen till den så slås många användare ut. Och det går åt mycket kabel.

Ringnätstopologin eller Token Ring

Datorerna kopplas ihop som en ring, men är fysiskt sett en stjärna, via en nätverkskabel. Alla datorer kopplas till en central punkt, en hub, som kallas MAU (Media Access Unit). För att en arbetsstation skall kunna sända behöver den en ledig token. En token är en signal som vandrar från dator till dator i nätet. En token innehåller adressen till sändande och mottagande arbetsstation. Som bekräftelse skickas på att meddelandet kommit fram skickas en token tillbaka till den sändande datorn. Sen är token ledig och kan användas av någon annan dator för att skicka info. Token kontrolleras av MAU:en. Fördelarna med ett Token Ring-nät är att ett kabelfel inte påverkar så många andra stationer, man kan ansluta flera stationer ganska lätt och det minskar inte prestandan så mycket. Nackdelarna är att kablar och anslutningar är dyra, ett avbrott på ringkabeln eller kopplingen till MAU är inte fördelaktig, och prestandan är inte så snabb, mest beroende på åtkomstmetoden.